Vi hjälper vår kunder att utveckla, förbättra och förstärka strategier, strukturer och processer för att nå uppsatta mål.

Vi hjälper vår kunder att utveckla, förbättra och förstärka strategier, strukturer och processer för att nå uppsatta mål.

Organisationsutveckling och ledarskap

Syftet med organisationsutveckling är att hjälpa individer och organisationer att bygga upp sin förändringsförmåga och därmed uppnå större effektivitet och hållbarhet. Detta sker genom att för enskilda individer eller grupper få insikter och därefter utveckla, förbättra och förstärka strategier, strukturer och processer för att nå tydligt uppsatta mål. Våra metoder bygger på en kombination av praktisk erfarenhet, modeller/verktyg inom ledarskap och teamutveckling parat med aktuell forskning inom arbetspsykologi.

Nedan följer exempel på program som Brice Groups konsulter genomfört med ledningsgrupper eller enskilda medarbetare. För mer information förmedlar vi gärna kontakt till referenskunder som tagit del av programmen.

Brice Groups coacher hjälper individer och team med professionell utveckling, så att de kan nå sina personliga mål.

Coachen kan spela en avgörande roll i att hjälpa klienten att framgångsrikt utvecklas samt öka förmågan att hantera förändringar och skapa mening.

Exempel på mål kan vara:

 • Självkännedom - Förståelse hur väl självkännedomen stämmer överens med dina kollegors bild av dig.
 • Identifiera drivkrafter och styrkor och hur detta kan omsättas i ett starkare ledarskap.
 • Ökad kunskap och insikt i vad rollers ansvarsområden innebär.
 • Öka trygghet och medvetenhet om hur man leder sig själv och andra.
 • Öka medvetenhet om vad som skapar ett bra samarbete och vad som gör teamet effektivt/framgångsrikt.
 • Effektivisering av kommunikation.
 • Inventering av personliga egenskaper och hur de kan främja effektiva teamarbeten.
 • Konstruktiv feedback.

Metoder bygger på en kombination av praktisk erfarenhet, modeller/verktyg inom ledarskap och teamutveckling parat med aktuell forskning inom arbetspsykologi.

Workshop eller inspirationsföreläsning

Varför är mångfald en affärsmöjlighet?

Hur bygger mångfald konkurrensfördelar?

 • Vad är mångfald
 • Hur bidrar människor med olika bakgrund till en konkurrensfördel?
 • Hur man bygger en vinnande mångfaldskultur

Panelintervju med externa ledare från olika bakgrund:

 • Externa ledare delar personliga erfarenheter hur och varför medarbetare med olika bakgrund kan ge en konkurrensfördelar och leda till ökad lönsamhet.
 • Fallgropar
 • Hur bygger man en organisationskultur som är öppen för mångfald.

Identifiera er organisations drivkrafter, hinder och utveckla konkreta handlingsplaner för att vinna genom mångfald.

Workshop eller inspirationsföreläsning

 • Brice Group delar insikter vad som är en attraktiv arbetsplats för befintliga och framtida unga medarbetare (ofta sker intervjuer med medarbetare före workshop).
 • Extern panel med unga talanger bjuds in för frågor & svar.
 • Er organisation får hjälp att identifiera vad ni kan erbjuda och vad som är attraktivt för unga talanger.
 • Identifiera drivkrafter och hinder för att attrahera och behålla yngre talanger.
 • Utveckla konkreta taktiska planer för att er organisation skall vara en attraktiv arbetsgivare för unga talanger.

Varför kompetensbaserade intervjuer är avgörande i rekryteringsprocesser

 • Vad är kompetensbaserade intervjuer?
 • Hur använder vi det och vad är mervärdet?
 • Introduktion till det kompetensbaserade ramverket
 • Introduktion till strukturerade intervjuer

Workshop-övningar och simulation; kompetensbaserade intervjuer

Brice Group tillhandahåller kompetensbaserat ramverk, intervjuguider, samt exempel på kompetensbaserade frågor som används efter workshops. 

Workshop eller inspirationsföreläsning

Exempel på områden som vi kommer att arbeta med:

 • Vad är framgångsrik försäljning
 • Hur flyttar vi kunden i säljtrappan
 • Kundsegment och kartläggning
 • Accountplans - Aktiviteter och KPIer 
 • Presentationsteknik vid försäljning